Forsøk: Følg ei oppskrift

Når me gjer eit forsøk i naturfag, har me gjerne tenkt ut kvifor me trur ting heng saman, og korleis forsøket vil gå. Det kallar me å laga ein hypotese. Forsøket kan gå slik me trudde, eller det kan visa seg at hypotesen ikkje heldt, og me må laga nye hypotesar og gjera nye forsøk.I naturfag […]

Forsøk: Framstilling av acetylengass

Acetylen er eit anna namn på etyn (C2H2). Gassen brenn med ein sterk lysande flamme. Ei blanding av acetylen og luft er svært eksplosiv.Acetylen kan lagast ved å la kalsiumkarbid reagera med vatn. I seinare tid har det òg blitt vanleg å laga acetylen av olje.Tidlegare blei acetylen mest brukt som lysgass i karbidlykter, men […]

Forsøk: Undersøking av alkoholar

Alkoholar er ei stor gruppe av kjemiske stoff med svært forskjellige eigenskapar: Dei enkle alkoholane metanol (CH3OH) og etanol (C2H5OH), er væsker som lett fordampar. Meir kompliserte alkoholar, som for eksempel kolesterol (C27H46O), er faste stoff med høge smeltepunkt. Andre alkoholar, som for eksempel karbohydratet cellulose, kan vera så samanbundne at dei neste er uløyselege. GlyserolEtanolMetanolGlykolReagensrøyrFyrstikkerVatn Fyll litt av kvar alkohol i eit […]

Periodesystemet

Eit grunnstoff er eit reint stoff som er bygd opp av fleire atom som har det same atomnummeret. Alle andre reine stoff består av to eller fleire grunnstoff som er bundne saman. Grunnstoffa er ordna i periodar og grupper i periodesystemet: Opna i fullskjerm → (Tips: Høgreklikk og vel Zoom inn for å forstørra tabellen.) Kjelder: Store […]

Syrer og basar

I simuleringa under kan du undersøka pH-verdien i nokre vanlege stoff i kvardagen. Du kan òg læra om kva som skjer med pH-verdien når ei løysning blir fortynna med reint vatn.