Bildenotat

Å laga bildenotat frå ein tekst eller emne.

BISON

Å skaffa seg oversyn eller innblikk i ein tekst.

FoSS

Å forstå forholdet mellom spørsmål og svar.

Intervju

Portrettintervju, saksintervju og enkét.

Jobbsøknad

Dette bør vera med i ein jobbsøknad: Kva jobb søkjer du på? – Referer til utlysinga/annonsa. Kven er du? – Det meste kan stå i ein CV, men viss det er noko spesielt som skil deg ut frå andre søkjarar, bør du ta det med i sjølve søknaden. Kvifor søkjer du? – Kva det er […]

Læresamtalen

Å snakka, drøfta og tenkja saman i ein læresamtale.

Lesing for å læra

Før lesing kan du: tenkja over kva du kan om emnet frå før. Lag gjerne eit tankekart for å organisera og skriva ned tankane dine. sjå på titlar og bilete. Kva kan bileta fortelja deg? lesa samandraget av teksten, for å danna eit oversyn over kva teksten handlar om. tenkja over kva du vil læra […]

Nøkkelord

Å henta ut viktige nøkkelord frå ein tekst.

Samandrag

Å skriva samandrag frå ein tekst eller eit emne.

Skrivetrekanten

Skrivetrekanten er eit nyttig verktøy for både lesing og skriving av ulike typar tekstar. Modellen viser at alle tekstar har eit føremål (grunnen til at teksten er skriven), eit innhald (det teksten handlar om) og ei form (måten teksten er skriven på). Når ein les tekstar, vil sidene i skrivetrekanten vera til hjelp for å […]

Styrkenotat

Å organisera ulike emneord etter styrke/detaljgrad.

Synsvinkel

Har forteljinga ein personal eller autoral synsvinkel? Kor mykje veit forteljaren om kva personane i forteljinga gjer, seier, tenkjer og føler?

Talemål i Norge

Noreg er eit langstrekt land, der høge fjell, djupe dalar og breie fjordar har ført til at folk i dei ulike bygdene har utvikla talemålet sitt litt forskjellig. Sidan Noreg ikkje har noko offisielt standardtalemål, og dialektar stort sett blir aksepterter i dei fleste område i samfunnet, har dialektane fått leva vidare i dei ulike geografiske områda av […]

Tankekart

Å bruka tankekart til å strukturera tankar eller emne.

Utviklinga av norsk språk

Har du nokon gong tenkt på kvifor norsk liknar veldig mykje på svensk og dansk, og kvifor nordmenn forstår veldig mange tyske og engelske ord?

Venndiagram

Å samanlikna likskapar og ulikskapar mellom to emne.

VØL-skjema

Å kartleggja kva ein veit, ønskjer å læra og har lært.