Det er tysdag!

Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å spela skodespel med overdrivne rørsler og kjensler.

Fader

FØREMÅL: Få gruppa til å jobba seriøst og konsentrert saman over tid, samt trena på romøving og på å koma fort i rolle. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg på ei line bak i rommet. Når instruktøren gjev beskjed om det, skal alle deltakarane vera nøytrale. Deltakarane bestemmer seg for kva gruppe dei vil vera i (1, 2, […]

Framandord

FØREMÅL: I denne øvinga må deltakarane improvisera fram ei forklaring på eit framandord. UTSTYR: Minst like mange pappkort eller papirlappar med påskrivne framandord som talet på deltakarar. FRAMGANGSMÅTE: Instruktøren/leiaren deler ut eitt framandord til kvar deltakar. Deltakarane får tid til å improvisera fram ei forklaring på framandordet. Deltakarane presenterer framandorda sine for resten av gruppa etter tur. Etter kvar presentasjon […]

Gje ei gåve

FØREMÅL: Denne øvinga er først og fremst ei mimeøving, men kan òg brukast til å øva på å snakka med éi stemme. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg i ein ring på golvet. Øvinga startar med at deltakar A mimar at vedkomande plukkar opp ei gåve frå golvet til høgre for seg med éi eller to hender. […]

Gjenstandsmiming

Denne mimeøvinga er god til å trena opp samarbeidsevner og kreativitet. Gruppene kan òg konkurrera mot kvarandre.

Ja, det gjer me!

FØREMÅL: I denne øvinga lærer deltakarane om grunnleggjande element i improvisasjon og teatersport, der deltakarane må kunna akseptera og bidra for å lukkast. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane blir delt inn i grupper på tre–fire personar. Gruppene stiller seg i kvar sine ringar med god avstand mellom seg. Instruktøren/leiaren seier eit tema, til dømes «Hòleekspedisjonen», «Badeturen», «I skogen»… Øvinga startar med at éin av […]

Klappa namn

FØREMÅL: Denne øvinga hjelper deltakarane i ei ny gruppe til å læra kvarandre sine namn. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg i ein ring på golvet. Øvinga startar med at den første deltakaren seier namnet sitt mens vedkomande klappar i hendene i retning mot ein annan deltakaren. Deltakaren som blei «klappa mot» held fram med å seia namnet […]

Kommunikasjonsstøy

Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å improvisera fram ein samtale, samstundes som konsentrasjonen må vera på topp.

Kontakt og kast

Denne øvinga kan anten brukast som ein bli kjent-øving, eller til å øva opp evnen til å få augekontakt i samspel med andre.

Kopier situasjonen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev skodespelarane trening i å improvisera, samtidig som dei må gjenskapa noko dei nettopp har observert. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Heile gruppa blir delt inn i par. To og to par går saman, og fordeler seg rundt på golvet. Det første paret improviserer ein kort situasjon, og speler den ut med både replikkar og bevegelse. Under […]

Mitt forbilde

I denne improvisasjonsøvinga får deltakarane trening i å dikta opp og fortelja om oppdikta personar.

Morgonfugl

I denne mimeøvinga skal deltakarane samarbeida og jobba kreativt for å skildra ein bestemt situasjon.

Mønsterfokus

FØREMÅL: Dette er først og fremst ei middels/vanskeleg konsentrasjonsøving, men øvinga fungerer òg til å illustrera viktigheita av å akseptera og gje tilbod i improvisasjon. UTSTYR:  Ingenting nødvendig, men å kasta ein ertepose frå deltakar til deltakar kan brukast til å danna eit mønster. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg i ein ring. Instruktøren/leiaren ber éin av deltakarane om å seia eit ord […]

Namnebyte

I denne konsentrasjonsøvinga må deltakarane øva opp korttidsminnet
for å lukkast.

Ninja

Dette er ein artig teaterleik som kan brukast både i konsentrasjons- og rørsleøving.

Nytt bruksområde

FØREMÅL: Denne øvinga gjev deltakarane øving i å improvisera fram nye bruksområde for kjende og ukjende gjenstandar. UTSTYR: Fleire ulike rekvisittar i ulike storleikar og former. FRAMGANGSMÅTE: Instruktøren/leiaren legg fleire ulike rekvisittar midt på golvet. Deltakarane stiller seg i ein ring rundt rekvisittane. Øvinga startar med at éin av deltakarane går inn i midten av ringen og plukkar opp éin […]

Olga, Olga

Denne morosame og fengjande songleiken er godt eigna til å varma opp både kropp og stemme.

Opp med pulsen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev deltakarane grunnleggjande trening i å gje tilbod i improvisasjon. Sidan deltakarane deler ansvaret, blir det lettare for beggje å gjennomføra øvinga. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane blir delte i par, og stiller seg rundt på golvet med god avstand til kvarandre. Deltakar A startar med å spørja deltakar B «Kva gjer eg?». Deltakar B svarer med […]

Spegel

FØREMÅL: I denne øvinga må deltakarane konsentrera seg om å følgja kvarandre sine bevegelsar. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Del gruppa inn i par. Para stiller seg ansikt til ansikt, om lag éin meter frå kvarandre. Deltakar A startar ein bevegelse, mens deltakar B speglar bevegelsen til deltakar A. Etter ei stund byter deltakarane på oppgåvene: Deltakar B startar bevegelsen, […]

Tømmerstokk

FØREMÅL: Dette er ei tryggleiksøving som òg har eit lite meditasjonspreg over seg. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane blir delte inn i grupper på fem–seks personar. Gruppene stiller seg rundt på golvet med god avstand til kvarandre. Kvar gruppe dannar ein tett sirkel rundt éin av deltakarane. Deltakaren i midten lukker augene, slappar av og står opp med armane tett inntil […]

Tungegymnastikk

FØREMÅL: Tydeleg uttale er viktig for all framføring på scenen, og her er nokre eksempel på tungegymnastikk-øvingar som vil trena opp uttalen til deltakarane. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane stiller seg opp framfor instruktøren/leiaren. Instruktøren/leiaren seier ei setning høgt, gjerne med overdriven tydeleg uttale. Deltakarane gjentek setninga i kor, med høg stemme og overdriven tydeleg uttale. Instruktøren/leiaren seier den same setninga like høgt […]

Vil du vera med?

Denne improvisasjonsøvinga er meint for å gjera deltakarane bevisste på kva som skjer når ein blokkerer forslag.