Det er tysdag!

Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å spela skodespel med overdrivne rørsler og kjensler.

Framandord

FØREMÅL: I denne øvinga må deltakarane improvisera fram ei forklaring på eit framandord. UTSTYR: Minst like mange pappkort eller papirlappar med påskrivne framandord som talet på deltakarar. FRAMGANGSMÅTE: Instruktøren/leiaren deler ut eitt framandord til kvar deltakar. Deltakarane får tid til å improvisera fram ei forklaring på framandordet. Deltakarane presenterer framandorda sine for resten av gruppa etter tur. Etter kvar presentasjon […]

Gje ei gåve

FØREMÅL: Denne øvinga er først og fremst ei mimeøving, men kan òg brukast til å øva på å snakka med éi stemme. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg i ein ring på golvet. Øvinga startar med at deltakar A mimar at vedkomande plukkar opp ei gåve frå golvet til høgre for seg med éi eller to hender. […]

Ja, det gjer me!

FØREMÅL: I denne øvinga lærer deltakarane om grunnleggjande element i improvisasjon og teatersport, der deltakarane må kunna akseptera og bidra for å lukkast. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane blir delt inn i grupper på tre–fire personar. Gruppene stiller seg i kvar sine ringar med god avstand mellom seg. Instruktøren/leiaren seier eit tema, til dømes «Hòleekspedisjonen», «Badeturen», «I skogen»… Øvinga startar med at éin av […]

Kommunikasjonsstøy

Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å improvisera fram ein samtale, samstundes som konsentrasjonen må vera på topp.

Kopier situasjonen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev skodespelarane trening i å improvisera, samtidig som dei må gjenskapa noko dei nettopp har observert. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Heile gruppa blir delt inn i par. To og to par går saman, og fordeler seg rundt på golvet. Det første paret improviserer ein kort situasjon, og speler den ut med både replikkar og bevegelse. Under […]

Mitt forbilde

I denne improvisasjonsøvinga får deltakarane trening i å dikta opp og fortelja om oppdikta personar.

Morgonfugl

I denne mimeøvinga skal deltakarane samarbeida og jobba kreativt for å skildra ein bestemt situasjon.

Nytt bruksområde

FØREMÅL: Denne øvinga gjev deltakarane øving i å improvisera fram nye bruksområde for kjende og ukjende gjenstandar. UTSTYR: Fleire ulike rekvisittar i ulike storleikar og former. FRAMGANGSMÅTE: Instruktøren/leiaren legg fleire ulike rekvisittar midt på golvet. Deltakarane stiller seg i ein ring rundt rekvisittane. Øvinga startar med at éin av deltakarane går inn i midten av ringen og plukkar opp éin […]

Opp med pulsen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev deltakarane grunnleggjande trening i å gje tilbod i improvisasjon. Sidan deltakarane deler ansvaret, blir det lettare for beggje å gjennomføra øvinga. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane blir delte i par, og stiller seg rundt på golvet med god avstand til kvarandre. Deltakar A startar med å spørja deltakar B «Kva gjer eg?». Deltakar B svarer med […]

Vil du vera med?

Denne improvisasjonsøvinga er meint for å gjera deltakarane bevisste på kva som skjer når ein blokkerer forslag.