Det er tysdag!

Denne improvisasjonsøvinga gjev deltakarane trening i å spela skodespel med overdrivne rørsler og kjensler.

Gjenstandsmiming

Denne mimeøvinga er god til å trena opp samarbeidsevner og kreativitet. Gruppene kan òg konkurrera mot kvarandre.

Kopier situasjonen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev skodespelarane trening i å improvisera, samtidig som dei må gjenskapa noko dei nettopp har observert. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Heile gruppa blir delt inn i par. To og to par går saman, og fordeler seg rundt på golvet. Det første paret improviserer ein kort situasjon, og speler den ut med både replikkar og bevegelse. Under […]

Opp med pulsen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev deltakarane grunnleggjande trening i å gje tilbod i improvisasjon. Sidan deltakarane deler ansvaret, blir det lettare for beggje å gjennomføra øvinga. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane blir delte i par, og stiller seg rundt på golvet med god avstand til kvarandre. Deltakar A startar med å spørja deltakar B «Kva gjer eg?». Deltakar B svarer med […]

Vil du vera med?

Denne improvisasjonsøvinga er meint for å gjera deltakarane bevisste på kva som skjer når ein blokkerer forslag.