Fader

FØREMÅL: Få gruppa til å jobba seriøst og konsentrert saman over tid, samt trena på romøving og på å koma fort i rolle. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Alle deltakarane stiller seg på ei line bak i rommet. Når instruktøren gjev beskjed om det, skal alle deltakarane vera nøytrale. Deltakarane bestemmer seg for kva gruppe dei vil vera i (1, 2, […]

Ja, det gjer me!

FØREMÅL: I denne øvinga lærer deltakarane om grunnleggjande element i improvisasjon og teatersport, der deltakarane må kunna akseptera og bidra for å lukkast. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Deltakarane blir delt inn i grupper på tre–fire personar. Gruppene stiller seg i kvar sine ringar med god avstand mellom seg. Instruktøren/leiaren seier eit tema, til dømes «Hòleekspedisjonen», «Badeturen», «I skogen»… Øvinga startar med at éin av […]

Kopier situasjonen

FØREMÅL: Denne øvinga gjev skodespelarane trening i å improvisera, samtidig som dei må gjenskapa noko dei nettopp har observert. UTSTYR:  Ingenting. FRAMGANGSMÅTE: Heile gruppa blir delt inn i par. To og to par går saman, og fordeler seg rundt på golvet. Det første paret improviserer ein kort situasjon, og speler den ut med både replikkar og bevegelse. Under […]

Morgonfugl

I denne mimeøvinga skal deltakarane samarbeida og jobba kreativt for å skildra ein bestemt situasjon.

Vil du vera med?

Denne improvisasjonsøvinga er meint for å gjera deltakarane bevisste på kva som skjer når ein blokkerer forslag.