Oppgåvefordeling i offentleg sektor

Frå 2020 har Norge 11 fylke og 356 kommunar som er både geografiske område og politisk styrte einingar.

Både fylkeskommunane og kommunane bestemmer mykje sjølv i ein del saker, sjølv om staten òg bestemmer mykje ved å setja rammene for korleis landet skal styrast.

Staten, fylkeskommunane og kommunane har ulike typar oppgåver i samfunnet:

Kommunane sitt ansvar
 • Barnehagar
 • Grunnskular
 • Skulefritidsordning (SFO)
 • Barnevern
 • Folkebibliotek
 • Kultur
 • Kyrkjer og gravplassar
 • Allmennhelseteneste
 • Sosialhjelp
 • Heimehjelp og heimesjukepleie
 • Alders- og sjukeheim
 • Helsevern for psykisk utviklingshemma
 • Brann- og redningsteneste
 • Hamner
 • Kommunale vegar
 • Vatn, kloakk og renovasjon
 • Arealplanlegging og tilrettelegging av tomter
 • Byggjesaker
 • Lokalt miljøvern
Fylkeskommunane sitt ansvar
 • Vidaregåande skular
 • Vaksenopplæring
 • Fylkesvegar
 • Distriktspoltiske verkemiddel
 • Regional planlegging
 • Tannhelseteneste
 • Fylkesbibliotek
 • Skuleskyss
 • Trafikktryggleiksarbeid

Staten, fylka og kommunane har kvar sine oppgåver innan forvalting og tenesteyting. (Illustrasjon: Knut Høihjelle, CC-BY-SA-4.0)

Staten sitt ansvar
 • Folketrygda
 • Forsvaret
 • Høgare utdanning
 • Riksvegar
 • Jernbanar
 • Arbeidsmarknadstiltak
 • Politi
 • Domstolar
 • Fengsel
 • Skattar og avgifter
 • Utanrikspolitikk
 • Asylpolitikk
 • Sjukehus
 • Utforming av distriktspolitikk
 • Institusjonar innan barnevern
 • Institusjonar i rusmiddelomsorg
Kjelder:

Overland, Jan-Arve & Tønnessen, Ragnhild. Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene.
Nasjonal digital læringsarena. Henta 30.06.2016 frå http://ndla.no/nb/node/7831?fag=36

Samfunnskunnskap.no Staten, fylkeskommunene og kommunene. Vox.
Henta 30.06.2016 frå https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=388

Sist oppdatert:

Kategori:

Samfunn, politikk og kultur, Samfunnsfag

Forfattar:

Meny
×

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Oppgåvefordeling i offentleg sektor