Berekraftig utvikling

(Illustrasjon: Nastco/iStock)

Bærekraftig utvikling har tre grunnleggende dimensjoner: økonomisk, sosial og miljømessig. Disse dimensjonene er gjensidig avhengige av hverandre og påvirker hverandre i mange forskjellige måter.

Økonomisk dimensjon: Dette omfatter økonomisk vekst, sysselsetting, inntekt og velferd. En økonomisk dimensjon som er viktig for bærekraftig utvikling er evnen til å skape økonomisk vekst og sysselsetting på en måte som er bærekraftig i det lange løp. Dette kan skje gjennom investeringer i bærekraftige teknologier og infrastruktur, og ved å fremme økologisk landbruk og bærekraftig turisme. Tiltak som kan bidra til å øke den økonomiske bærekraften inkluderer økt fokus på grønn økonomi og bærekraftig forretningsdrift, samt å redusere avhengigheten av fossil energi.

Sosial dimensjon: Dette omfatter sosial velferd, helse, utdanning, likestilling og menneskerettigheter. En sosial dimensjon som er viktig for bærekraftig utvikling er å sikre at alle mennesker har adgang til grunnleggende velferdstjenester og kan leve et verdig liv. Tiltak som kan bidra til å øke den sosiale bærekraften inkluderer å investere i utdanning og helse, å fremme likestilling og å sikre at alle mennesker har adgang til rimelig bolig og mat.

Miljømessig dimensjon: Dette omfatter å beskytte og forvalte naturressursene, redusere forurensning og bekjempe klimaendringene. En miljømessig dimensjon som er viktig for bærekraftig utvikling er evnen til å bevare og forvalte naturressursene på en bærekraftig måte, samt å redusere forurensning og bekjempe klimaendringene. Tiltak som kan bidra til å øke den miljømessige bærekraften inkluderer å redusere avfall, øke andelen fornybar energi og å beskytte og bevare biologisk mangfold.

Tiltak for å oppnå mer bærekraftige samfunn kan inkludere:

  • Økt investering i bærekraftige teknologier og infrastruktur
  • Føring av grønne skatter og avgifter
  • Økt investering i utdanning og helse, for å bedre tilgangen til grunnleggende velferdstjenester og sikre et verdig liv for alle
  • Økt fokus på likestilling og menneskerettigheter for å sikre at alle mennesker har like muligheter og blir behandlet rettferdig
  • Økt fokus på grønn økonomi og bærekraftig forretningsdrift for å redusere avhengigheten av fossil energi og fremme økologisk landbruk og bærekraftig turisme
  • Reduksjon av avfall og økt bruk av fornybar energi for å redusere forurensning og beskytte og bevare naturressursene
  • Beskyttelse av biologisk mangfold og økt bevissthet om klimaendringer og deres konsekvenser
  • Økt samarbeid og dialog mellom offentlige og private aktører, samt mellom nasjonale og internasjonale aktører
  • Befolkningen må få informasjon og utdannelse for å øke kunnskapen om bærekraftig utvikling og deres rolle i å oppnå dette målet

Viktig å merke seg at dette ikke er en komplett liste og at det kan være mange flere tiltak som kan bidra til å oppnå mer bærekraftige samfunn. Også at det avhenger av konteksten og hva som er prioriterte områdene i det enkelte land eller samfunnet.

Sist oppdatert:

Kategori:

Berekraftige samfunn, Jorda og livet på jorda, Naturfag, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunnutforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan hautvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke ei global utfordring ved berekraftig utvikling og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Berekraftig utvikling