Biologisk mangfald

Dyra har gjennom millionar av år tilpassa seg dei naturtypane som dei lever i. (Illustrasjon: drmakkoy/iStock)

Biologisk mangfald

  • mangfald i naturtypar
  • artsmangfald
  • genetisk mangfald

Jorda består av veldig mange forskjellige naturtypar og økosystem, og kvart av desse økosystema består av mange forskjellige planter, dyr og mikroorganismar. I tillegg finst det genetisk variasjon innanfor kvar enkelt art. Biologisk mangfald er viktig fordi det bidreg til å halda oppe helsa og stabiliteten til desse økosystema, og gjev eit breitt spekter av ressursar som er avgjerande for menneskets overleving.

Eit døme på mangfald innanfor naturlege habitat kan sjåast i eit skogøkosystem, der det er eit breitt spekter av ulike plante- og dyreartar som lever saman. Dette mangfaldet av artar bidreg til å halda oppe balansen i økosystemet, der kvar art speler ei spesifikk rolle i å halda oppe helsa til skogen.

Når det gjeld artsmangfald, kan me sjå eit høgt nivå av biologisk mangfald i regnskogen i Amazonas, der det er tusenvis av ulike artar av plantar og dyr som lever saman. Dette artsmangfaldet er med på å sikra at økosystemet er i stand til å tilpassa seg og trivast i møte med endra forhold.

Genetisk mangfald refererer til mangfaldet av gen innan ein art. Dette mangfaldet er viktig fordi det lèt ein art tilpassa seg og utvikla seg som svar på endringar i miljøet. Til dømes, viss ein populasjon av ein bestemd art blir utsett for ein ny sjukdom, er det meir sannsynleg at individa med genetiske variasjonar som gjer dei resistente mot sjukdommen overlever og overfører genane sine til neste generasjon. Over tid kan dette resultera i utviklinga av ein ny, sjukdomsresistent stamme av arten.

Sist oppdatert:

Kategori:

Jorda og livet på jorda, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva korleis forskarar har kome fram til evolusjonsteorien, og bruka denne til å forklara utviklinga av biologisk mangfald

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up