Fornybare og ikkje-fornybare energikjelder

Lokale og globale miljøeffektar ved ulike energikjelder

(Foto: Morten Hetland)

(Illustrasjonar: Pixelglasses/Dreamstime)

Sist oppdatert:

Kategori:

Berekraftige samfunn, Energi og materie, Naturfag, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

drøfta korleis energiproduksjon og energibruk kan påverka miljøet lokalt og globaltgjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Fornybare og ikkje-fornybare energikjelder