Fornybare og ikkje-fornybare energikjelder

Lokale og globale miljøeffektar ved ulike energikjelder

(Foto: Morten Hetland)

Fordelar lokaltUlemper lokaltFordeler globaltUlemper globalt
– Utnytta krafta i vassdrag.
– Produserer rein kraft til bygda.
– Nedbygging av natur.
– Oppdemming av landskap.
– Fjernar leveområde for planter og dyr.
– Ingen CO2-utslepp av sjølve kraftproduksjonen.– Enorme vassmagasin kan forstyrra jorda sin rotasjon.
– Forsyner mange folk med rein kraft.
– Turbinane varer lenge.
– Tek mykje plass.
– Øydelegg naturområde og biologisk mangfald.
– Mykje støy.
– Fornybar energi, som dermed er berekraftig.
– Billig straum.
– Kan setjast på areal som allereie er bebygd.
– Dyre å produsera.– Fornybar energi direkte frå sola.– Solmengden varierer med ulike årstider og ulike stader i verda.
– Blir produsert av treflis eller søppel, som uansett vil sleppa ut CO2 ved forbrenning.– Det tek lang tid før trea veks seg store nok.– Bioenergi bidrar ikkje til auka utslepp av CO2 til atmosfæren.
– Høg verdiskaping og mange arbeidsplassar.– Treng store areal til produksjon og prosessering.
– Påverkar leveområda til dyr og planter.
– Mindre CO2-utslepp enn ved forbrenning av olje og kol.– Bidreg til global oppvarming.
– Lett å lagra.
– Har mange bruksområde.
– Utslepp av olje kan øydelegga dyreliv langs kysten.– Bidrar til enklare sjøtransport mellom kontinent.– Høge CO2-utslepp, som forsterkar drivhuseffekten og global oppvarming.
– Leverer stabil straum heile tida.– Problematisk å lagra avfall frå reaktorane.– Ingen CO2-utslepp under produksjon.– Store konsekvensar når noko først går gale; radioaktivt nedfall kan spreia seg langt.
– Mangel på råvarer.

(Illustrasjonar: Pixelglasses/Dreamstime)

Sist oppdatert:

Kategori:

Berekraftige samfunn, Energi og materie, Naturfag, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

drøfta korleis energiproduksjon og energibruk kan påverka miljøet lokalt og globaltgjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Fornybare og ikkje-fornybare energikjelder