Forsøk: Sju kvite stoff

Du skal gjennom forsøk og naturvitskapleg metode prøva å setja riktig namn på sju stoff som læraren tar med seg frå kjøkkenet.

Du får utlevert sju kvite stoff:

 • sitronsyre
 • bakepulver
 • sukker
 • salt
 • hornsalt
 • natron
 • kveitemjøl

Stoffa er merka med tala 1–7, og oppgåva di handlar om å bestemma kva prøve som inneheld kva. NB! Det er ikkje lov å smaka på stoffa.

DU TRENG:

 • Utstyr og stoff frå naturfagsrommet

DETTE GJER DU:

 1. Saman med læringsgruppa skal du planleggja korleis du kan bestemma innhaldet i prøvane.
 2. Når dokker har laga ein plan, skal dokker diskutera framgangsmåtane i læringsgruppa.
 3. Læringsgruppa, som skal gjennomføra forsøket saman, blir samde om ein endeleg plan for forsøket.
 4. Læraren godkjenna den endelege planen, før dokker startar på forsøket.

OBSERVASJONAR OG FORKLARINGAR:

Noter resultata i ein oversiktleg tabell. Ta med reaksjonslikningar, viss dokker finn ut av dei.

DRØFT:

Kva gjorde dei andre gruppene? Kom dokker fram til same resultat? Drøft framgangsmåtar, resultat og konklusjonar i klassen.

TIPS:

 • Finn fram til kjemisk formel for stoffa, og nokre typiske eigenskapar og kjemiske reaksjonar for dei.
 • Fagartikkelen om julekakekjemi kan vera nyttig.
 • Eksempel på prøvar som dokker kan gjennomføra:
  • undersøkja surleiksgraden av stoffet løyst i vatn
  • varma opp stoffet for å sjå kva som skjer
  • sjå på løyselegheita i kaldt vatn
  • undersøka om stoffet løyser seg lettare dersom me varmar opp vatnet
  • tilsetja ei syre
  • tilsetja ein base
  • lukta på stoffet (ikkje smaka!)
  • tilsetja NTB
  • tilsetja Lugols løysing

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up