Framandord

FØREMÅL: I denne øvinga må deltakarane improvisera fram ei forklaring på eit framandord.

UTSTYR: Minst like mange pappkort eller papirlappar med påskrivne framandord som talet på deltakarar.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Instruktøren/leiaren deler ut eitt framandord til kvar deltakar.
  2. Deltakarane får tid til å improvisera fram ei forklaring på framandordet.
  3. Deltakarane presenterer framandorda sine for resten av gruppa etter tur.
  4. Etter kvar presentasjon får resten av gruppa stilla oppfølgingsspørsmål til forklaringane, og deltakaren må då improvisera fram svar på desse òg.

Tips: Instruktøren/leiaren kan gjerne prøva ut kor lang tid deltakarane treng for å improvisera fram truverdige forklaringar. Erfarne deltakarar bruker gjerne berre nokre få minutt, medan mindre erfarne deltakarar treng mykje lenger tid.

 

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Improvisasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Framandord