Gje ei gåve

FØREMÅL: Denne øvinga er først og fremst ei mimeøving, men kan òg brukast til å øva på å snakka med éi stemme.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Alle deltakarane stiller seg i ein ring på golvet.
  2. Øvinga startar med at deltakar A mimar at vedkomande plukkar opp ei gåve frå golvet til høgre for seg med éi eller to hender.
  3. Deltakar A snur seg til deltakar B (til venstre for seg), seier «Ver så god» og overrekkjer «gåva» til deltakar B.
  4. Deltakar B takkar, og bruker éin replikk til å forklara kva vedkomande har fått, t.d. «Takk for denne flotte, raude paraplyen».
  5. Deltakar B mimar at vedkomande plukkar opp ei gåve frå golvet til høgre for seg.
  6. Deltakar B snur seg til deltakar C (til venstre for seg), seier «Ver så god» og overrekkjer «gåva» til deltakar C.
  7. Deltakar C takkar, og bruker éin replikk til å forklara kva vedkomande har fått, t.d. «Takk for dette flotte, blanke smykket».
  8. Leiken held fram frå deltakar til deltakar rundt i ringen. Gjennomfør gjerne fleire rundar, slik at deltakarane får prøva å gje og ta imot fleire «gåver».

Tips: Spør deltakarane om dei opplever denne øvinga som lettare enn å improvisera alt på eiga hand. Ofte vil deltakarane føla at dei deler meir av ansvaret for improviseringa i denne øvinga, og at den dermed blir opplevd som mindre stressande enn å måtta finna på alt sjølv.

For vidarekomne:
Svara med éi stemme: Øvinga kan gjerast noko vanskelegare ved at deltakar A overrekkjer ei gåve til deltakar B. Deltakar B seier «Takk for denne…», og vender seg til deltakar C for å svara med éi stemme: «… fine, blå ballongen». Deltakar B snur seg tilbake til deltakar A og gjentek: «Takk for denne fine, blå ballongen».

Øvinga held fram på same måten, denne gongen med at deltakar B skal overrekkja ei «gåve» til deltakar C, og deltakar C skal henta hjelp frå deltakar D til å bestemma kva «gåva» er. Turen går heile tida vidare til neste deltakar til venstre.

Desto raskare tempo øvinga går i, desto vanskelegare vil den bli for deltakarane.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Gruppeøvingar, Improvisasjon, Miming

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Gje ei gåve