Klappa namn

FØREMÅL: Denne øvinga hjelper deltakarane i ei ny gruppe til å læra kvarandre sine namn.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Alle deltakarane stiller seg i ein ring på golvet.
  2. Øvinga startar med at den første deltakaren seier namnet sitt medan vedkomande klappar i hendene i retning mot ein annan deltakaren.
  3. Deltakaren som blei «klappa mot» held fram med å seia namnet sitt mens vedkomande klappar vidare til ein ny deltakar.
  4. Når alle deltakarane har klappa sine namn, fortel instruktøren/leiaren at dei no skal seia namnet til den ein klappar mot, i staden for sitt eige namn.
  5. Leiken held fram med at deltakarane klappar namnet til éin av dei andre i ringen, og turen går heile tida vidare til den siste som blei klappa mot.

Tips: Øvinga fungerer best når deltakarane ikkje nøler, men greier å halda ein rytme og tvinga seg sjølv til å klappa neste namn.

For vidarekomne:
Etter kvart som namna byrjar å bli kjende, kan ein auka tempoet. Deltakarar som nølar for lengje med å klappa neste namn ryk ut.

Creative Commons-lisens Attribution-NonCommercial-ShareAlikeDel

Sist oppdatert:

Kategori:

Bli kjent, Fellesøvingar, Konsenstrasjon, Sal og scene

Forfattar:

Meny
×

Slik bruker du tekst frå artikkelen

Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Hugs å visa til forfattaren og Nettskulen.no som kjelde når du gjenbruker teksten.

Dersom du har spørsmål om bruk av innhaldet vårt, kontakt oss på e-post post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Klappa namn