utforska kjemiske reaksjonar, forklara massebevaring og gjera greie for betydningar av nokre forbrenningsreaksjonar