Kontakt og kast

FØREMÅL: Denne øvinga kan anten brukast som ein bli kjent-øving, eller til å øva opp evnen til å få augekontakt i samspel med andre.

UTSTYR:  Ein gjenstand som kan kastast, til dømes ei flaske fylt med litt vatn, ein sko, ein tennisball, ein ertepose…

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Alle deltakarane stiller seg opp i ein ring med god avstand .
  2. Éin deltakar skal byrja å kasta gjenstanden til nokon andre i ringen.

Alternativ A – som «bli kjent»-øving:

  1. Alle deltakarane har på førehand sagt namna sine.
  2. Den som kastar må ropa namnet til den han/ho vil kasta gjenstanden til; altså få kontakt med vedkomande før gjenstanden blir kasta og tatt imot.
  3. Den som tek imot gjenstanden må så ropa namnet til ein annan deltakar, før gjenstanden blir kasta vidare.

Tips: Sidan nokre namn er lettare å hugsa, eller at nokre av deltakarane kanskje kjenner kvarandre frå før, må instruktørane/leiarane passa på at alle får vera med.

Alternativ B – som konsentrasjonsøving:

  1. Deltakaren som kastar gjenstanden må først få augekontakt med den han/ho vil kasta gjenstanden til; altså få augekontakt med vedkomande før gjenstanden blir kasta og tatt imot.
  2. Den som tek imot gjenstanden må så få augekontakt med ein annan deltakar, før gjenstanden blir kasta vidare.

Tips: Instruktørane/leiarane må passa på at alle får vera med.

Alternativ C – som konsentrasjonsøving for vidarekomne:

  1. Deltakarane startar med å laga eit fast «kastemønster», slik at den som kastar gjenstanden alltid kastar til den same deltakaren, og alltid tar imot frå den same deltakaren.
  2. Etter kvart som flyten går greitt, kan instruktøren/leiaren kasta stadig fleire gjenstandar inn i ringen.

Tips: Det er instruktøren/leiaren som bør starta leiken, slik at det blir instruktøren/leiaren som syt for å kasta inn nye gjenstandar.

Sist oppdatert:

Kategori:

Bli kjent, Drama, Fellesøvingar, Konsenstrasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Kontakt og kast