Kriminalitet og straff

Lover, reglar og normer

(Film: Tima Miroshnichenko/Pexels)

Sosialisering

Lover, reglar og normer

Kva slags?

Kvifor har me/treng me? Samfunnet blir samde om korleis dei vil leva i samspel med andre menneske.

Ulike typar kriminalitet

Kjelde: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanktabell 08484

Årsaker til brot på lover, reglar og normer

Det er ulike årsaker til at menneske vel å bryta lover, reglar og normer.

Individforklaringar

Kvart enkelt individ sine val, for eksempel ynskje om økonomisk vinning.

(Illustrasjon: Christian Laugaland Munthe)

Strukturforklaringar

Samfunnet påverkar kvar enkelt menneske sine val. Har samfunnet gjort nok for å førebyggja kriminalitet?

(Illustrasjon: Christian Laugaland Munthe)

Konsekvensar av brot på lover, reglar og normer

Brot på normer blir òg straffa. Me kallar desse straffene for sanksjonar. Ein sanksjon er gjerne at ein blir stengt ut frå gruppa som ein tilhøyrer, eller at samfunnet mistar tillit til den som har brote normene.

Brot på lover kan straffast med: Samfunnsstraff, ungdomsstraff, konfliktråd, fengsel med eller utan vilkår, soning med elektronisk overvaking (fotlenke), forvaring.

(Illustrasjon: Christian Laugaland Munthe)

Kjelder:

Hårberg, Guri Bente, Erik Sølvberg, og Gro Nedberg Grønlid. (08.10.2018). Hensikta med straff. Nasjonal Digital Læringsarena.
https://ndla.no/article/14973

Kriminalomsorgsdirektoratet. (2022). Hva slags typer straff finnes det? Kriminalomsorgen.
https://www.kriminalomsorgen.no/hva-slags-typer-straff-finnes-det.275772.no.html

Moderne Media AS. Om utenforskap: Kriminalitet. Heilt personleg.
https://ndla.no/article/28114

Mohn, Sigmund Book, og Reid Jone Stene. (23.06.2021) Straffereaksjoner. Statistisk Sentralbyrå.
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/kriminalitet-og-rettsvesen/statistikk/straffereaksjoner

Mortensen, Gro-Anita. (26.06.2017) Sosialisering. Nasjonal Digital Læringsarena.
https://ndla.no/article/31

Rudi, Inga Berntsen. (28.06.2017) Førebygging av kriminalitet. Nasjonal Digital Læringsarena.
https://ndla.no/article/90

Vårdal, Leonhard. (17.06.2019) Kriminalitet – også ei form for sosialt avvik? Nasjonal Digital Læringsarena.
https://ndla.no/article/18372

Ystehede, Per Jørgen, og Jane Dullum. (24.10.2018) Kriminalitet i Noreg. Nasjonal Digital Læringsarena.
https://ndla.no/article/89

Aanesen, Karl Henrik. (11.12.2020) Årsaker til kriminalitet og marginalisering. Nasjonal Digital Læringsarena.
https://ndla.no/article/27567

Aanesen, Karl Henrik, Inga Berntsen Rudi og Eivind Sehested Zakariassen. (24.01.2021) Utforsk årsaker til kriminalitet. Nasjonal Digital Læringsarena.
https://ndla.no/article/28114

Sist oppdatert:

Kategori:

Identitetsutvikling og fellesskap, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang siktgi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Kriminalitet og straff