Mønsterfokus

FØREMÅL: Dette er først og fremst ei middels/vanskeleg konsentrasjonsøving, men øvinga fungerer òg til å illustrera viktigheita av å akseptera og gje tilbod i improvisasjon.

UTSTYR:  Ingenting nødvendig, men å kasta ein ertepose frå deltakar til deltakar kan brukast til å danna eit mønster.

FRAMGANGSMÅTE:

 1. Alle deltakarane stiller seg i ein ring.
 2. Instruktøren/leiaren ber éin av deltakarane om å seia eit ord i ein bestemt kategori (t.d. land, dyr, frukt eller liknande).
 3. Ein tilfeldig nestemann seier eit ord i den same kategorien, heilt til alle har kvar sitt ord. Det er ein fordel om ein ikkje bruker den same rekkjefølgja som deltakarane står i ringen, men hoppar fram og tilbake.
 4. Når alle har sitt land, sjekkar instruktøren/leiaren at gruppa hugsar landa og rekkjefølgja dei blei sagt i: Dette er det første mønsteret som skal brukast i denne øvinga.
 5. Deltakarane i gruppa skal no gjenta mønsteret til dei har kontroll på kven av deltakarane dei skal «akseptera» frå, og kven dei skal «gje tilbod» til. Då blir det enklare å halda styr på mønsteret, i staden for at alle skal konsentrera seg om alt som blir sagt.
 6. Når det første mønsteret sit, gjentek ein pkt. 2–5 til gruppa har lært eit mønster A (t.d. land) og eit mønster B (t.d. dyr).
 7. Gruppa kan no veksla mellom å gjenta mønster A og mønster B, til dei er trygge på beggje mønstera.
 8. Instruktøren/leiaren set i gang mønster A, ventar litt og set så i gang mønster B, slik at beggje mønsterprogresjonane går samtidig.

Tips: Instruktøren/leiaren må prøva seg fram i gruppa, for å finna ut kva nivå deltakarane ligg på. Det er viktigare å oppnå meistring enn å gjera øvinga for vanskeleg. Instruktøren/leiaren må heile tida observera gruppa, og følgja med på om nokre av mønstera «forsvinn». Når det skjer, treng instruktøren berre leggja handa på skuldra til éin av deltakarane i ringen, og seia kva mønster vedkomande skal starta opp igjen.

For nybegynnarar:
For mindre erfarne deltakarar kan ein stoppa etter pkt. 5 (lett) eller pkt. 7 (middels). Ein kan eventuelt gjera øvinga litt meir krevjande ved å kasta ein ertepose e.l. i eit fast mønster, mønster C, og bruka kastemønsteret samtidig med at deltakarane seier mønster A og/eller mønster B.

For vidarekomne:
Meir erfarne deltakarar/grupper kan etter pkt. 8 leggja på eit bevegelsesmønster i tillegg:

 1. Deltakar A byrjar med å gå til ein tilfeldig annan deltakar, deltakar B, og legg handa på skuldra til deltakar B.
 2. Deltakar A og deltakar B byter plass, og deltakar B går vidare til ein tilfeldig annan deltakar, deltakar C. Deltakar B legg handa på skuldra til deltakar C, og dei to byter plass.
 3. Deltakar C går vidare til ein tilfeldig annan deltakar, og gruppa held fram slik til alle har fått éin deltakar til seg og gått vidare til éin annan deltakar.
 4. Instruktøren/leiaren syt for at gruppa framleis hugsar bevegelsesmønsteret, mønster C.
 5. Øvinga held fram med at instruktøren/leiaren set i gang dei ulike mønstera – A, B og C – slik at mønsterprogresjonane går samtidig.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Konsenstrasjon, Stemmebruk

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Mønsterfokus