Namnebyte

FØREMÅL: I denne konsentrasjonsøvinga må deltakarane øva opp korttidsminnet for å lukkast.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Øvinga byrjar ved at deltakarane spaserer rundt på golvet.
  2. Deltakarane byrja å handhelsa på kvarandre, medan dei seier namna sine tydeleg til kvarandre.
  3. Når deltakaren har helsa på ein annan, har dei òg overtatt namnet til den dei helste på.
  4. Deltakarane går vidare til nestemann, for å helsa og overlevera namna som sist.
  5. Etter ei stund stansar instruktøren/leiaren øvinga, og sjekkar om alle namna er jamnt fordelte og ingen gløymde.

Døme: 
Deltakar A heiter Bjørn, deltakar B heiter Stian og deltakar C heiter Laila.
1. Først helsar A og B på kvarandre og seier sine eigne namn. Etter helsinga har A fått namnet Stian, og B heiter Bjørn.
2. B går vidare til C og helsar. Etter helsinga har B fått namnet Laila, medan C heiter Bjørn.
3. Deltakar C går vidare til A og helsar, og etter helsinga har C fått namnet Stian, medan A har fått namnet Bjørn.

Tips: Denne øvinga vil som oftast ikkje gå som planlagt – då det blir for mykje aktivitet og for mykje å hugsa på – så øvinga kan godt gjennomførast fleire gonger.

For nybegynnarar:
Det vil vera krevjande nok å berre bruka eitt namn (sjølv for deltakarar som har to førenamn).

For erfarne:
Prøv ei ekstra utfordring med å hugsa og byta både førenamn, eventuelle mellomnamn og etternamn.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Konsenstrasjon

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Namnebyte