Nyheitskriterium (VISAK)

Alle media – både aviser, radio, fjernsyn og nettaviser – ynskjer å formidla nyheiter, altså noko som folk ikkje veit frå før. Media bruker VISAK-kriteria som kjenneteikn på kva som er nyheiter.

Vesentleg: Hendinga bør vera viktig for mange.
Identifikasjon: Hendinga bør angå mange lesarar.
Sensasjon: Hendinga bør skilja seg ut frå det som er vanleg.
Aktuelt: Hendinga bør vera ny eller ikkje tidlegare kjent.
Konflikt: Konflikar eller usemje er som regel spanande å lesa om.

Kjelder:
Avis i skolen (2011). Avisheftet mitt: Avis – eit massemedium. Mediebedriftenes Landsforening.

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva, fortelja, argumentera og reflektera i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike føremålinformera, fortelja, argumentera og reflektera i ulike munnlege og skriftlege sjangrar, og for ulike føremål tilpassa mottakar og mediumpresentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Nyheitskriterium (VISAK)