Nyheitskriterium (VISAK)

Alle media – både aviser, radio, fjernsyn og nettaviser – ynskjer å formidla nyheiter, altså noko som folk ikkje veit frå før. Media bruker VISAK-kriteria som kjenneteikn på kva som er nyheiter.

Vesentleg: Hendinga bør vera viktig for mange.
Identifikasjon: Hendinga bør angå mange lesarar.
Sensasjon: Hendinga bør skilja seg ut frå det som er vanleg.
Aktuelt: Hendinga bør vera ny eller ikkje tidlegare kjent.
Konflikt: Konflikar eller usemje er som regel spanande å lesa om.

Kjelder:
Avis i skolen (2011). Avisheftet mitt: Avis – eit massemedium. Mediebedriftenes Landsforening.

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva, fortelja, argumentera og reflektera i ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike føremålinformera, fortelja, argumentera og reflektera i ulike munnlege og skriftlege sjangrar, og for ulike føremål tilpassa mottakar og mediumpresentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Nyheitskriterium (VISAK)