Oppgåvefordeling i offentleg sektor

Frå 2020 har Norge 11 fylke og 356 kommunar som er både geografiske område og politisk styrte einingar.

Sjølv om staten bestemmer mykje ved å setja rammene for korleis landet skal styrast, kan både fylkeskommunane og kommunane bestemma mykje sjølv i ein del saker.

Stortinget er den øvste politiske makta i Norge, og har det overordna ansvaret for Staten sine oppgåver. Sjølv om det er Stortinget som vedtek lover og forskrifter, og vedtek statsbudsjettet, er det regjeringa som i praksis har ansvar for å gjennomføra Staten sitt ansvar. Dette er fastsett i maktfordelingsprinsippet.

I fylkeskommunane er det fylkestinget som har det øvste politiske ansvaret, og fylkesdirektøren/fylkesrådmannen som følgjer opp fylkestinga sine vedtak.

I kommunane er det kommunestyret som har det øvste politiske ansvaret, og kommunedirektøren/rådmannen som følgjer opp kommunestyret sine vedtak.

(Illustrasjon: Knut Høihjelle, CC-BY-SA-4.0)
Staten sitt ansvar
 • Folketrygda
 • Forsvaret
 • Høgare utdanning
 • Riksvegar
 • Jernbanar
 • Arbeidsmarknadstiltak
 • Politi
 • Domstolar
 • Fengsel
 • Skattar og avgifter
 • Utanrikspolitikk
 • Asylpolitikk
 • Sjukehus
 • Utforming av distriktspolitikk
 • Institusjonar innan barnevern
 • Institusjonar innan rusomsorg
Fylkeskommunane sitt ansvar
 • Vidaregåande skular
 • Vaksenopplæring
 • Fylkesvegar
 • Distriktspoltiske verkemiddel
 • Regional planlegging
 • Tannhelseteneste
 • Fylkesbibliotek
 • Skuleskyss
 • Trafikktryggleiksarbeid
Kommunane sitt ansvar
 • Barnehagar
 • Grunnskular
 • Skulefritidsordning (SFO)
 • Barnevern
 • Folkebibliotek
 • Kultur
 • Kyrkjer og gravplassar
 • Allmennhelseteneste
 • Sosialhjelp
 • Heimehjelp og heimesjukepleie
 • Alders- og sjukeheim
 • Helsevern for psykisk utviklingshemma
 • Brann- og redningsteneste
 • Hamner
 • Kommunale vegar
 • Vatn, kloakk og renovasjon
 • Arealplanlegging og tilrettelegging av tomter
 • Byggjesaker
 • Lokalt miljøvern
Kjelder:
Overland, Jan-Arve & Tønnessen, Ragnhild. Fylker og kommuner – de regionale og lokale styringsnivåene. Nasjonal digital læringsarena. Henta 30.06.2016 frå http://ndla.no/nb/node/7831?fag=36

Samfunnskunnskap.no Staten, fylkeskommunene og kommunene. Vox.
Henta 30.06.2016 frå https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=388

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringarreflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Oppgåvefordeling i offentleg sektor