Oppgåvefordeling i offentleg sektor

Frå 2020 har Norge 11 fylke og 356 kommunar som er både geografiske område og politisk styrte einingar.

Sjølv om staten bestemmer mykje ved å setja rammene for korleis landet skal styrast, kan både fylkeskommunane og kommunane bestemma mykje sjølv i ein del saker.

Stortinget er den øvste politiske makta i Norge, og har det overordna ansvaret for Staten sine oppgåver. Sjølv om det er Stortinget som vedtek lover og forskrifter, og vedtek statsbudsjettet, er det regjeringa som i praksis har ansvar for å gjennomføra Staten sitt ansvar. Dette er fastsett i maktfordelingsprinsippet.

I fylkeskommunane er det fylkestinget som har det øvste politiske ansvaret, og fylkesdirektøren/fylkesrådmannen som følgjer opp fylkestinga sine vedtak.

I kommunane er det kommunestyret som har det øvste politiske ansvaret, og kommunedirektøren/rådmannen som følgjer opp kommunestyret sine vedtak.

(Illustrasjon: Knut Høihjelle, CC-BY-SA-4.0)
Staten sitt ansvar
 • Folketrygda
 • Forsvaret
 • Høgare utdanning
 • Riksvegar
 • Jernbanar
 • Arbeidsmarknadstiltak
 • Politi
 • Domstolar
 • Fengsel
 • Skattar og avgifter
 • Utanrikspolitikk
 • Asylpolitikk
 • Sjukehus
 • Utforming av distriktspolitikk
 • Institusjonar innan barnevern
 • Institusjonar innan rusomsorg
Fylkeskommunane sitt ansvar
 • Vidaregåande skular
 • Vaksenopplæring
 • Fylkesvegar
 • Distriktspoltiske verkemiddel
 • Regional planlegging
 • Tannhelseteneste
 • Fylkesbibliotek
 • Skuleskyss
 • Trafikktryggleiksarbeid
Kommunane sitt ansvar
 • Barnehagar
 • Grunnskular
 • Skulefritidsordning (SFO)
 • Barnevern
 • Folkebibliotek
 • Kultur
 • Kyrkjer og gravplassar
 • Allmennhelseteneste
 • Sosialhjelp
 • Heimehjelp og heimesjukepleie
 • Alders- og sjukeheim
 • Helsevern for psykisk utviklingshemma
 • Brann- og redningsteneste
 • Hamner
 • Kommunale vegar
 • Vatn, kloakk og renovasjon
 • Arealplanlegging og tilrettelegging av tomter
 • Byggjesaker
 • Lokalt miljøvern
Kjelder:
Overland, Jan-Arve & Tønnessen, Ragnhild. Fylker og kommuner – de regionale og lokale styringsnivåene. Nasjonal digital læringsarena. Henta 30.06.2016 frå https://ndla.no/article/146

Samfunnskunnskap.no Staten, fylkeskommunene og kommunene. Vox.
Henta 30.06.2016 frå http://samfunnskunnskap.no/?page_id=388&lang=nn

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringarreflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Oppgåvefordeling i offentleg sektor