Pytagoras si læresetning

I ein rettvinkla trekant er arealet av eit kvadrat utspent frå hypotenusen lik summen av areala til kvadrata som er utspent frå katetane.

Dersom lengda av katetane er a og b, og lengda av hypotenusen er c, får ein denne samanhengen: 

Arealet til kvadratet av hypotenusen er lik summen av areala i kvadrata til katetane.

Dersom me ikkje veit lengda på éi av sidene i trekanten, kan me bruka Pytagoras si læresetning som likning.

I trekanten under er lengda av hypotenusen ukjent: x

a2 + b2 = c2

Me noterer Pytagoras si læresetning.

32 + 42 = x2

Fyll inn tala for dei to kjende sidene (katetane).

9 + 16 = x2

Rekn ut potensane.

x2 = 25

Summer potensane.
Flytt gjerne x til venstre side, og talet 25 til høgre side.

√x2 = √25
x = 5

Finn kvadratrota av talet på høgre side.

Lengda av hypotenusen x er 5.


Du kan òg rekna ut lengda av ei ukjent side i ein rettvinkla trekant ved å bruka programmet under:

Programmet er skrive i Python 3 av Mathias Alveberg.

Greier du å sjå kva programmet gjer med informasjonen som blir skriven inn, og korleis det greier å rekna ut svaret?

Sist oppdatert:

Kategori:

Geometri, Matematikk

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandrebeskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Pytagoras si læresetning