Spegel

FØREMÅL: I denne øvinga må deltakarane konsentrera seg om å følgja kvarandre sine bevegelsar.

UTSTYR:  Ingenting.

FRAMGANGSMÅTE:

  1. Del gruppa inn i par.
  2. Para stiller seg ansikt til ansikt, om lag éin meter frå kvarandre.
  3. Deltakar A startar ein bevegelse, medan deltakar B speglar bevegelsen til deltakar A.
  4. Etter ei stund byter deltakarane på oppgåvene: Deltakar B startar bevegelsen, medan deltakar A speglar bevegelsen.

Tips: Det er viktig å kunna samarbeida i denne øvinga, men prøv likevel å gjera bevegelsane så kompliserte og raske nok til at partnaren blir utfordra.

Alternativ A for vidarekomne:
Be partnarane om å bevega seg samtidig, utan at den eine fører og den andre følgjer. Para som ikkje greier å spegla bevegelsane, eller har ein deltakar som fører den andre, ryk ut av leiken. Instruktøren/leiaren går rundt i lokalet og er dommar.

Alternativ B for vidarekomne:
Alle deltakarane stiller seg i ein ring og speglar éin førar. Det blir stilig om deltakarane legg inn litt forseinking når dei skal kopiera bevegelsane, slik at gruppa skaper ein ringverknadseffekt.

Alternativ C for vidarekomne:
Instruktøren/leiaren sender éin deltakar ut mens ein førar blir valt. Alle deltakarane stiller seg i ein ring og speglar føraren. Deltakaren som blei sendt ut kjem inn og prøver å finna ut kven som er føraren.

Sist oppdatert:

Kategori:

Drama, Fellesøvingar, Gruppeøvingar, Konsenstrasjon, Miming, Rørsleøvingar

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Spegel