Talemål i Norge

hovuddialektomrade
Noreg er delt inn i fire hovuddialektområde. (Illustrasjon: Morten Hetland/Statens kartverk

Noreg er eit langstrekt land, der høge fjell, djupe dalar og breie fjordar har ført til at folk i dei ulike bygdene har utvikla talemålet sitt litt forskjellig.

Sidan Noreg ikkje har noko offisielt standardtalemål, og dialektar stort sett blir aksepterter i dei fleste område i samfunnet, har dialektane fått leva vidare i dei ulike geografiske områda av landet.

Grovt rekna kan ein seia at det er omtrent like mange dialektar som det er kommunar i Noreg, altså fleire hundre variantar av norsk talemål. Likevel blir det for komplisert å skaffa seg oversyn over alle dialektforskjellane i dei ulike dialektområda. Difor har språkforskarar delt Noreg inn i fire hovuddialektområde: Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og austnorsk.

Dei ulike kjenneteikna, som gjer det mogleg å plassera dialektane geografisk, blir kalla målmerke. Nokre av dei viktigaste målmerka er

  • blaute konsonantar (lenisering)
  • palatalisering
  • personleg pronomen
  • apokope
  • skarre-R/rulle-R
  • tjukk L/tynn L
Kjelder:
Venås, Kjell & Skjekkeland, Martin (15.02.2016). Dialekter i Norge. Store norske leksikon. Henta 25.10.2016 frå https://snl.no/dialekter_i_Norge.

Sist oppdatert:

Kategori:

Norsk, Språkleg mangfald

Forfattar:

Kompetansemål:

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Talemål i Norge