Chatbotar

Virtuelle samtalar med kunstig intelligens

(Illustrasjon: Morten Hetland/NighCafé)

Ein chatbot er eit dataprogram som kan kommunisera med deg gjennom ein chat. Denne typen dataprogram kan gje svar på spørsmål, utføra oppgåver for deg og til og med simulera samtalar. Chatbotar er ofte eit resultat

Chatbotar blir ofte laga ved å bruka ein kombinasjon av kunstig intelligens og maskinlæring. Dette betyr at datamaskinen blir programmert til å forstå språket og samanhengen i samtalar med menneske, og deretter lærer seg å svara på spørsmål og tilbakemeldingar på ein meir effektiv og nøyaktig måte. For å gjera dette må datamaskinen få tilgang til store mengder informasjon, og den bruker algoritmar til å analysera og forstå informasjonen.

Chatbotar er gode til

 1. å forstå og behandla språk effektivt.
 2. å byta sjanger på ein tekst.
 3. å hjelpa med å forenkla og forkorta innhaldet i ein tekst.
 4. å omsetja tekstar mellom ulike språk, inkludert programmeringsspråk.
 5. å hjelpa deg med idéar eller å sjå ei sak frå nye sider.

Chatbotar er dårlege til

 1. å produsera tekstar med korrekte faktaopplysningar og kjeldetilvisingar.
 2. å ha kunnskap om hendingar som har skjedd etter at dei blei trente.
 3. å hugsa tidlegare samtalar når ein ny dialog startar.
 4. å ha personlege meiningar, sidan dei ikkje er eit menneske.
 5. å oppfatta og forstå hendingar frå verkelegheita.

Fem tips når du bruker chatbotar:

 1. Ver klar over kunnskapskuttet til chatboten: Chatboten har eit bestemt kunnskapskutt, som for OpenAI sin GPT-3.5 er i september 2021. Det betyr at den ikkje har tilgang til informasjon etter denne datoen.
 2. Forstå at chatboten ikkje har meiningar eller følelsar: Chatboten genererer svar basert på datamodellen som den har blitt trent på. Den uttrykker ikkje personlege meiningar, har ikkje evne til å tenka eller føla, og er ikkje i stand til å forstå samanhengar på same måte som menneska gjer.
 3. Dobbeltsjekk faktaopplysningar: Chatboten kan gje feilaktige eller utdaterte opplysningar, særleg viss den blir beden om å generera informasjon om svært spesifikke eller oppdaterte tema. Bruk andre kjelder til å stadfesta informasjonen som du får.
 4. Vit at chatboten kan konfabulera: OpenAI sin GPT-3.5 kan generera informasjon som ser korrekt og overbevisande ut, sjølv om det ikkje er det. Dette blir kalla konfabulering. Ver kritisk til informasjonen som du får, og sjekk om andre kjelder kan stadfesta opplysningane.
 5. Bruk tydelege og nøyaktige leietekstar: For å få best moglege og nøyaktige svar, må du prøva å stilla spørsmål eller gje instruksjonar som er så spesifikke og klare som mogleg. Uklare eller vage spørsmål kan føra til uklare eller misvisande svar.

Chatbotar til skulebruk

Chatbotane under er bygde på OpenAI sin språkmodell GPT-4, og har i tillegg fått nokre kommandoar om korleis dei skal oppføra seg.

GENIET: Ein hjelpsam og flink chatbot, som prøver å hjelpa deg så godt den kan med alt du måtte lura på.

SOKRATES: Ein sokratisk chatbot som svarer på spørsmåla dine med nye spørsmål, og prøver å få deg til å forstå det du lurer på.

BARNECHAT: Ein chatbot som har fått beskjed om å forklara alt til yngre elevar.

KJELL SVERRE: Ein chatbot som oppfører seg som ein gretten gammal gubbe.

LØGNAREN: Ein chatbot som har fått beskjed om å koma med løgner og aldri snakka sant.

DILEMMA: Ein chatbot som har fått beskjed om å trena deg opp i å drøfta dilemma knytta til berekraft, demokrati og folkehelse.

FORHANDLAREN: Ein chatbot som har fått beskjed om å trena deg opp i forhandlingar.

GJETT KVEN: Ein chatbot som latar som at den er ein kjent person. Greier du å finna ut kven chatboten er?

EVENTYRSTUND: Ein chatbot som tar deg med på nye eventyr.

PROMPT-TRENAREN: Ein chatbot som vil læra deg å skriva betre leietekstar (promptar).

KODEHJELPAREN: Ein chatbot som lærer deg tekstbasert koding.

Denne artikkelen og chatbotane er baserte på ai.randabergskolen.no, laga av Odin Nøsen.
Alle illustrasjonane er laga av Morten Hetland, ved hjelp av NightCafé, eit verktøy som bruker kunstig intelligens til å generera bilete ut frå tekstbaserte leietekstar (prompts).

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Chatbotar