Jorda si oppbygging

Jorda er den tredje planeten, rekna frå Sola, og den femte største i vårt solsystem.

(Foto: Pixabay)
(Foto: NASA/ESA/MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA)
Dei fire planetane nærast Sola – Merkur, Venus, Jorda og Mars – er steinplanetar. Felles for alle steinplanetane er at dei er bygd opp av metallar og stein, og at atmosfæren er relativt tynn. Dette biletet viser riktig størrelsesforhold mellom planetane, men avstanden er ikkje riktig.
(Illustrasjon: Morten Hetland, basert på ein illustrasjon av Erlend Bjørtvedt, CC BY-SA)
Jorda er bygd opp av fleire lag, som blir tyngre, tettare og varmare desto lenger inn mot kjernen ein kjem.
Grovt sett kan ein dela oppbygginga av jorda inn i jordskorpa, mantelen og kjernen. Jorda er ca. 6.370 km djup, frå jordoverflata og inn til midten av kjernen.
Kjelder:
Ringnes, T., Aksnes, K., Ramberg, I. & Bryhni, I. (2016). Jorden. Store norske leksikon. Henta 23.07.2017 frå https://snl.no/Jorden.

Sist oppdatert:

Kategori:

Berekraftige samfunn, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva drivhuseffekten og gjera greie for faktorar som kan forårsaka globale klimaendringarbruka platetektonikkteorien til å forklara jorda si utvikling over tid, og gje eksempel på observasjonar som støttar teoriengjera greie for korleis det geologiske krinsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forma og endra ulike landskap

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Jorda si oppbygging