Jorda si oppbygging

Jorda er den tredje planeten, rekna frå Sola, og den femte største i vårt solsystem.

(Foto: Pixabay)
(Foto: NASA/ESA/MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA)
Dei fire planetane nærast Sola – Merkur, Venus, Jorda og Mars – er steinplanetar. Felles for alle steinplanetane er at dei er bygd opp av metallar og stein, og at atmosfæren er relativt tynn. Dette biletet viser riktig størrelsesforhold mellom planetane, men avstanden er ikkje riktig.
(Illustrasjon: Morten Hetland, basert på ein illustrasjon av Erlend Bjørtvedt, CC BY-SA)
Jorda er bygd opp av fleire lag, som blir tyngre, tettare og varmare desto lenger inn mot kjernen ein kjem.
Grovt sett kan ein dela oppbygginga av jorda inn i jordskorpa, mantelen og kjernen. Jorda er ca. 6.370 km djup, frå jordoverflata og inn til midten av kjernen.
Kjelder:
Ringnes, T., Aksnes, K., Ramberg, I. & Bryhni, I. (2016). Jorden. Store norske leksikon. Henta 23.07.2017 frå https://snl.no/Jorden.

Sist oppdatert:

Kategori:

Berekraftige samfunn, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskriva drivhuseffekten og gjera greie for faktorar som kan forårsaka globale klimaendringarbruka platetektonikkteorien til å forklara jorda si utvikling over tid, og gje eksempel på observasjonar som støttar teoriengjera greie for korleis det geologiske krinsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forma og endra ulike landskap

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Jorda si oppbygging